Ośrodek Naukowo-Badawczy Problematyki Kobiet
Uniwersytet Łódzki
90-131 Łódź, ul. Lindleya 5a
tel. (42) 635 42 58, (42) 635 42 54
gender@uni.lodz.pl

     
 

Działalność / WS-DEBATE

 

   

 

 Projekty
 międzynarodowe
 - WS-DEBATE
 - UPGEM
 - GENDERGRADUATES
 - CAHRV
 - NOISE
 
 Konferencje
 - GENDER 2006
 - ACADEMIC &
   CREATIVE
   WRITING
 - KARIERY KOBIET W
   NAUCE

 Publikacje

 

1. Stimulating Policy Debate on Women and Science Issues In Central Europe - WS DEBATE
2. Realizowany w ramach szóstego ramowego programu Komisji Europejskiej
3. Koordynator: Hungarian Science and Technology Foundation, Węgry
4. Lista instytucji partnerskich WS DEBATE:
» Hungarian Science and Technology Foundation, Węgry
» Uniwersytet Łódzki - Ośrodek Naukowo - Badawczy Problematyki Kobiet, Polska
» Institute of Sociology AS CR - National Contact Centre - Women and Science, Czechy
» Slovak University of Technology, Słowacja
»
Jozef Stefan Institute, Słowenia
5. Czas trwania – 01 października 2006 – 30 września 2008
6. Głównym zadaniem WS DEBATE jest sprowokowanie jak najszerszej debaty publicznej na temat sytuacji i perspektyw kobiet w nauce oraz skłonienie do rewizji polityki równych szans w pięciu krajach Europy Centralnej: Czechach, Polsce, Słowacji, Słowenii i na Węgrzech. Projekt WS DEBATE stanowi kontynuację wcześniejszych inicjatyw Komisji Europejskiej, które zmierzały do promowania polityki równouprawnienia i określenia sytuacji kobiet w nauce w Europie Środkowej, Wschodniej i krajach Bałtyckich. W 2002 r. powstała Grupa Ekspercka ENWISE - Enlarge Women in Science to the East, której prace zaowocowały wydanym w 2004 r. raportem zatytułowanym Marnowanie talentów: sprawa prywatna czy publiczna? Kobiety i nauka w krajach Enwise. Wyniki badań zawarte w publikacji wykazały dysproporcje w dostępie do awansów w karierze naukowej między kobietami a mężczyznami. Projekt WS DEBATE zakładał rozpowszechnianie informacji i rekomendacji zawartych w raporcie ENWISE w środowiskach prawodawców, naukowców jak również wśród przedstawicieli administracji centralnej i lokalnej. Uczestnicy projektu chcieli w ten sposób zwrócić uwagę na kwestie nierówności płci i podjąć działania zmierzające do zapobiegania temu zjawisku.

Zadaniem każdej z instytucji partnerskich było zorganizowanie w swoim kraju tematycznej konferencji, z której materiały zebrane zostały w postaci narodowych raportów. ON-BPK zorganizował konferencję Kariery Kobiet w Nauce, która odbyła się 23 czerwca 2008. Jej celem było zgromadzenie przedstawicielek i przedstawicieli nauki oraz polityki, by wspólnie zastanowić się nad problemem marnowania talentów kobiet w różnych dziedzinach nauki, mających miejsce w Polsce jak i całej Europie Środkowo - Wschodniej. Gościem specjalnym konferencji była Brigitte Degen – współzałożycielka Women & Science Unit w Komisji Europejskiej, koordynatorka Enlarge Women in Science to East - ENWISE oraz realizatorka Europejskiego Roku Równych Szans 2007.

W efekcie prac w ramach programu WS DEBATE powstał międzynarodowy raport Re-claiming a Political Voice: Women and Science In Central Europe, którego współautorką jest profesor Elżbieta H. Oleksy. Publikacja jest dostępna na stronie
http://wsdebate.tetalap.hu
Ponadto każda z instytucji partnerskich wydała osobny raport na temat sytuacji zawodowej kobiet w swoim kraju. Polska wersja powstała pod redakcją prof. Elżbiety H. Oleksy nosi tytuł Idealistki, siłaczki, reformatorki. Kobiety w nauce polskiej. Autorki przeanalizowały pozycję kobiet w nauce od okresu przed I Wojną Światową do sytuacji aktualnej, główny nacisk kładąc na opis barier obyczajowych i prawnych stojących na przeszkodzie do uzyskania wyższego wykształcenia. Na zakończenie raportu zawarto prognozy i zalecenia.

7. Ośrodek Naukowo – Badawczy Problematyki Kobiet uczestniczył w wyjazdach w ramach projektu:
2006:
» październik – spotkanie konsorcjum projektu w Budapeszcie, Węgry
2007:
» kwiecień – Project meeting w Pradze, Czechy
2008:
» maj – Project meeting w Ljubljanie, Słowenia
»
październik – spotkanie konsorcjum w Budapeszcie, Węgry
8. Więcej informacji można znaleźć na stronie projektu –
http://wsdebate.tetalap.hu

< wstecz

   

 

 
     

 

 

Copyright 2009 Uniwersytet Łódzki | Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych