Zajęcia

Siatka zajęć International Gender Studies - GEMMA

Download

Pracownicy

Wykładowcy prowadzący zajęcia w ramach GEMMA i nie tylko

Więcej...

Wyjazdy studentów

Program ERASMUS+, uczelnie partnerskie

Więcej...

Aktualności

Ostatnie wydarzenia

Czytaj więcej

Tutaj

FAQ

Najczęstsze pytania

GEMMA - co to takiego?

Erasmus Mundus Master´s Degree in Women´s and Gender Studies - GEMMA - to dwuletnie studia magisterskie (120 ECTS), które odbywa się na dwóch uczelniach. Pierwszy rok studiów odbywa się na tzw. uczelni HOME, następnie na 3. semestr wyjeżdża się na uczelnię partnerską na tzw. MOBILITY. Studia kończy się obroną pracy magisterskiej na obu uczelniach, otrzymując tymsamym dyplomy magistra obu placówek.

Kiedy odbędzie się kolejna rekrutacja?

Rekrutacja do 13. edycji GEMMY (2019-2021) już się zakończyła. Informacja o kolejnym naborze będzie opublikowana w styczniu 2020 roku.

Czym jest stypendium Erasmus Mundus i co ono pokrywa?

Stypendia Erasmus Mundus oferowane są w ramach ogólnoświatowego programu współpracy i mobilności w dziedzinie szkolnictwa wyższego Erasmus +, finansowanego i zarządzanego przez Komisję Europejską. Stypendia oferowane w GEMMIE należą do programu Erasmus + (Erasmus Mundus Joint Master Degrees - EMJMD) i przeznaczone są na pokrycie części wydatków ponoszonych przez studentów przez cały okres studiów. Każde stypendium jest ściśle powiązane z czynnym uczestnictwem w programie i może być oferowane tylko na cały okres trwania studiów GEMMA, czyli dwa lata.

Stypendia są przyznawane przez Komisję Europejską kandydatom wybranym przez komisję selekcyjną GEMMA na podstawie CV, osiągnięć naukowych, motywacji, rekomendacji, umiejętności językowych itp. Jedna osoba może otrzymać tylko jedno stypendium Erasmus Mundus w ciągu swojego życia. Studenci będący stypendystami stypendium Erasmus Mundus nie mogą ubiegać się o kolejne stypendium Erasmus Mundus. Studenci, którzy wcześniej korzystali z grantu mobilności Erasmus LLP, nadal mogą ubiegać się o stypendium Erasmus Mundus, pod warunkiem, że nie jest on objęty tym samym programem studiów.

Stypendium obejmuje czesne (na obu uniwersytetach), ubezpieczenie zdrowotne i część kosztów utrzymania podczas dwóch lat studiów na GEMMIE (w tym przygotowanie i prezentacja/obrona pracy dyplomowej w ciągu ostatnich sześciu miesięcy studiów).

Jakie wymagania muszę spełnić aby móc ubiegać się o stypendium Erasmus+ dla krajów partnerskich?

Stypendia dla KRAJÓW PARTNERSKICH mogą być przyznawane studentom z kraju partnerskiego wybranym przez konsorcjum GEMMA, którzy pochodzą z kraju innego niż kraj programu i którzy nie są rezydentami ani nie prowadzili głównej działalności (studia, szkolenia lub praca) w kraju programu, łącznie nie więcej niz 12 miesięcy w ciągu ostatnich pięciu lat. Po więcej szczegółów odwiedź tą stronę.

Kandydaci na stypendium muszą posiadać wykształcenie wyższe i nie mogli wcześniej korzystać ze stypendium Erasmus Mundus.

Ile kosztuje czesne na GEMMIE?

Jeśli zdecydujesz się wziąć udział w GEMMIE bez stypendium Erasmus Mundus, czesne (roczne) wynosi obecnie 2 100 EUR dla studentów z UE i 5 500 EUR dla studentów z krajów spoza UE.

Opłaty można uiścić w dwóch ratach, ale zawsze przed 31 grudnia każdego roku akademickiego.

Rzeczywiste koszty uczestnictwa na rok wynoszą 4500 € dla studentów z krajów UE i 9000 € dla studentów z krajów spoza UE. Konsorcjum GEMMA oferuje jednak zwolnienie z opłat studentom samofinansującym się, odpowiednio, 2400 € i 3500 €. W związku z tym końcowe opłaty za naukę dla samofinansujących się studentów wynikają z różnicy między rzeczywistymi kosztami uczestnictwa a wkładem konsorcjum

UWAGA: W przypadku otrzymania zewnętrznego finansowania ze źródeł innych niż GEMMA (na przykład stypendium Ministerstwa Hiszpanii lub innego), będziesz zmuszony zapłacić różnicę między otrzymaną kwotą a wyżej wymienionymi kosztami uczestnictwa.

Czy konieczne jest posiadanie wcześniejszego dyplomu powiązanego tematycznie z gender lub feminizmem, aby zostać dopuszczonym do rekrutacji GEMMA?

GEMMA jest interdyscyplinarnym programem studiów, dlatego też wcześniejsze studia związane z gender lub feminizmem nie są koniecznym warunkiem aby móc wziąć udział w rekrutacji.

Komitet ewaluacyjny składa się z przedstawicieli wszystkich uniwersytetów konsorcjum GEMMA, specjalistów różnych dziedzin. Komitet sprawdza aplikacje kandydatów pod wieloma kątami, biorąc pod uwagę wiele czynników. Ostatni zdobyty dyplom jest jedną składową ocenianą przez członków Komitetu.

Tymsamym, wcześniejsze doświadczenie/wykształcenie związane z gender i feminizmem będzie uznawane za dodatkowy atut kandydata i oceniane dodatkowymi punktami podczas rekrutacji.

Czy muszę przedstawić dowody znajomości wszystkich języków konsorcjum (Angielski, Hiszpański, Włoski)?

Wymagane języki będą się różniły w zależności od wybranej drogi mobilności jaką kandydat chce obrać podczas swych studiów GEMMA. W procesie rekrutacji zaleca się wybór conajmniej 2 z 7 ośrodków konsorcjum, gdzie chcesz studiować: jeden z nich będzie Twoim Home (tu spędzisz 1 rok studiów) drugi będzie MOBILITY (czyli miejsce w którym będziesz studiować na 2 roku). Uniwersytety partnerskie GEMMY mają różne wymagania językowe, więc warto się z nimi wcześniej zainteresować.

Zajęcia prowadzone są w następujących językach:

 • Łódź, CEU, York i Utrecht- Angielski.

 • Granada – Hiszpański na 1 roku, Angielski i Hiszpański na 2 roku (Mobility).

 • Oviedo - Hiszpański na 1 roku, Angielski na 2 roku (Mobility).

 • Bolonia – Włoski i Angielski

Jakie są wymagania co do certyfikatów językowych?

Obowiązkowo należy przedstawić dowód znajomości języka, certyfikat lub inne zaświadczenie. Pamiętaj że jeżeli wybierzesz jeden z Uniwersytetów z innym językiem niż angielski, będziesz musiał przedstawić 2 certyfikaty.

Certyfikaty językowe muszą zostać dołączone do wszystkich dokumentów rekrutacyjnych. Jeżeli chcesz przedstawić takie certyfikaty jak IELTS, TOEFL* musisz zadbać o to by w porę otrzymać wyniki egzaminów wraz z certyfikatem. Komisja ewaluacyjna zdecydowała o minimalnych wymaganiach językowych: IELTS:6,5; *TOEFL (Internet based): 93; Certyfikaty Cambridge: CAE: B, CPE: C. Aplikacje z niższymi ocenami również będą brane pod uwagę, pod warunkiem że kandydat będzie wstanie udowodnić swe zdolności językowe.

Jeśli nie posiadasz żadnego uznawanego certyfikatu językowego z wymaganego języka, możesz dostarczyć transkrypt ocen z lektoratu, lub zaświadczenie o odbyciu kursu na danym poziomie językowym (min B2), o ile jest ono wydawane przez instytucję akademicką. Zaświadczenie z Twojej uczelni, że angielski jest ich językiem wykładowym, może być również uznane za dowód znajomości języka angielskiego.

W jaki sposób mogę wysłać swą aplikację?

Od kilku lat aplikacje wysyłane są on-line za pomocą oficjalnej strony GEMMY.

Zauważ że nie przystępujesz do osobnej rekrutacji na każdy z wybranych przez ciebie ośrodków.

Formularz wnioskowy, który będzie dostępny po otwarciu okresu składania wniosków, należy wypełnić i złożyć online. Wszystkie inne wymagane dokumenty (oryginały lub oficjalnie poświadczone kopie) należy zeskanować i dołączyć do nich zgodnie z instrukcjami. Wymagane dokumenty we wskazanej kolejności to:

 1. 1. CV

 2. 2. Dyplom licencjacki lub inny

 3. 3. Oficjalny transkrypt ocen

 4. 4. Średnia

 5. 5. Certyfikat językowy dla uczelni HOME

 6. 6. Certyfikat językowy dla uczelni MOBILITY

 7. 7. Kserokopia paszportu

 8. 8. List motywacyjny

 9. 9. Listy rekomendacyjne (*Będzie wysłany automatyczny e-mail do autorów listów rekomendacyjnych z linkiem pod którym będą mogli załadować swe rekomendacje).

 10. 10. Inne dokumenty (kursy, seminaria itd. nieobowiązkowe).

Certyfikat językowy zostanie mi przesłany dopiero po upływie terminu składania wniosków - czy mogę go wysłać osobno na późniejszym etapie?

Nie. Należy pamiętać, że wniosek jest przesyłany wyłącznie online. Wszystkie wymagane dokumenty (z wyjątkiem listów polecających), oryginały lub oficjalnie poświadczone kopie powinny zostać zeskanowane i dołączone do formularza zgłoszeniowego online, dlatego przed upływem terminu należy posiadać certyfikat językowy.

Jeśli wyniki nie zostaną dostarczone do tego dnia, należy załączyć kopię wydruku swoich wyników z internetowej bazy danych (na przykład bazy danych TOEFL lub Cambridge) do swoich aplikacji.

Jeszcze nie skończyłem studiów - czy nadal mogę aplikować?

Tak, możesz złożyć wniosek do GEMMA bez dyplomu licencjata, pod warunkiem, że twój dyplom zostanie wydany przed rozpoczęciem naszego roku akademickiego. W takim przypadku należy załączyć oświadczenie o szacowanej dacie ukończenia szkoły, podpisane przez siebie. Musisz również przesłać zaświadczenie o średniej z aktualnego programu studiów.

Należy pamiętać, że aby rozpocząć i oficjalnie zapisać się do programu GEMMA, konieczne jest posiadanie dyplomu licencjata.