Ośrodek Naukowo-Badawczy Problematyki Kobiet
Uniwersytet Łódzki
90-131 Łódź, ul. Lindleya 5a
tel. (42) 635 42 58, (42) 635 42 54
gender@uni.lodz.pl

     
 

Wyjazdy zagraniczne / LLP-ERASMUS

 

 

   

 

 Wyjazdy
 studentów
 - LLP-ERASMUS
 - GEMMA
 
 Wyjazdy
 pracowników
 - STA-ERASMUS
 - STT-ERASMUS
 
 Praktyki
 studenckie
 
 Studia w języku
 angielskim


Polska bierze udział w programie Erasmus od roku 1998/99. Uniwersytet Łódzki był pierwszą uczelnią łódzką, która przystąpiła do Programu od początku jego istnienia w Polsce w 1998 r.W latach 1995–2006 Erasmus wchodził w skład wspólnotowego programu Socrates, a od roku akademickiego 2007/2008 jest częścią programu „Uczenie się przez całe życie” (LLP – the Lifelong Learning Programme), którego celem jest przede wszystkim podnoszenie jakości i atrakcyjności kształcenia oraz ułatwianie międzynarodowej współpracy i wymiany w dziedzinie edukacj.
W roku 2007 Uniwersytet Łódzki otrzymał rozszerzoną Kartę Uczelni Erasmusa (Erasmus Extended University Charter:EUC-49245 ) na lata 2007-2013, która pozwala na wymianę studencką w ramach studiów i praktyk Erasmusa.
Kraje uczestniczące w programie Erasmus:
27 krajów Unii Europejskiej, 3 kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Islandia,Lichtenstein, Norwegia, kraj kandydujący: Turcja

Lista partnerów LLP - Erasmus

http://www.zagranica.uni.lodz.pl/index.php/aktualnosci/pobierz
 
http://www.zagranica.uni.lodz.pl/index.php/erasmus/studenci

Rekrutacja

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O STYPENDIUM?

Zasady rekrutacji na studia za granicą – wyjazdy studentów w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017 są dostępne tutaj:

http://bwz.uni.lodz.pl/llp-erasmus-studia/rekrutacja-201617/zasady-201617

Rejestracja w systemie USOSweb w terminie: 27.01.2016 – 26.02.2016

Dodatkowo student/ka, który złożył/a wniosek w USOSweb jest zobowiązany/a dostarczyć oświadczenie o wcześniej zrealizowanych wyjazdach na studia/praktyki w ramach LLP Erasmus/Erasmus+, CE, FSS do Koordynatora/ki Wydziałowego najpóźniej do dnia 26.02.2016r.

 

Wzory dokumentów są dostępne tutaj:

1.  oświadczenie o wcześniejszych wyjazdach studentów – do wyliczenie średnich ocen i weryfikacji wykorzystania max. kapitału wyjazdu do 12 miesięcy na danym stopniu studiów/ 24 miesięcy na jednolitych studiach magisterskich
(Termin złożenie oświadczenie do Koordynatora wydziałowego – 26.02.2016)

http://bwz.uni.lodz.pl/llp-erasmus-studia/rekrutacja-201617/oswiadczenie-201617

2.  zobowiązanie o kontynuacji studiów na II cyklu studiów - dla aktualnych studentów 3 roku I stopnia studiów zakwalifikowanych na wyjazd w roku 2015/16

http://bwz.uni.lodz.pl/llp-erasmus-studia/rekrutacja-201617/zobowiazanie-201617

3. ogłoszenie o kursie języka obcego na UŁ

http://bwz.uni.lodz.pl/llp-erasmus-studia/rekrutacja-201617/kurs-jezyka-obcego-na-ul

II etap rekrutacji:  W ONBPK

Kryteria oceny kandydatek/ów na wyjazd na studia w ramach Erasmus+ 2016/17 z ONBPK:  
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej oprócz znajomości języka wykładowego uczelni zagranicznej, do której aplikuje studentka/ student, oceniana będzie przede wszystkim tzw. motywacja genderowa tzn. wiedza z dziedziny problematyki gender, udział w zajęciach oferowanych przez Ośrodek, bądź wydziały macierzyste uwzględniających perspektywę genderową, konferencje, warsztaty i działalność w różnych organizacjach. Na podstawie ww. elementów zostaną przyznane miejsca w poszczególnych uczelniach uwzględniając również ich profil.

 

Pozyskanie średniej ocen z Dziekanatu

a)  średnia ważona z ocen z całego cyklu studiów z programu, z którego student/ka ubiega się
o wyjazd w 2015/16 - dla studentów studiów I i II stopnia i dla studentów 1,2,3 roku jednolitych studiów magisterskich, którzy rozpoczęli studia na UŁ od roku akademickiego 2012/13

b) średnia arytmetyczna z ocen z całego cyklu studiów z programu, z którego student/ka ubiega się o wyjazd w 2015/16 - dla studentów 4, 5 roku jednolitych studiów magisterskich, którzy rozpoczęli studia na UŁ przed rokiem akademickim 2012/13

c)  średnia ważona z ocen z całego cyklu studiów z programu, z którego student/ka ubiega się
o wyjazd
  - dla studentów na I, II stopniu studiów i jednolitych studiach magisterskich, którzy na skutek wznowienia studiów, powtarzania roku lub korzystania z urlopu zostali wpisani na rok studiów objęty liczeniem średniej zgodnie z zasadami określonymi w obowiązującym Regulaminem studiów na rok 2014/15

d)  ocena z dyplomu studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich i inne kryteria przyjęte na wydziale podane do wiadomości studentów np. rekomendacja promotora pracy dyplomowej – dla studentów studiów III stopnia

W każdym innym przypadku nie wyszczególnionym powyżej,  proszę o wyliczenie średniej ocen  z całego cyklu studiów z programu, z którego student ubiega się o wyjazd zgodnie
z Regulaminem studiów.
 

Ważne informacje:

Stypendium Erasmus+ w roku 2016/17 - na okres max. 4, 5 miesiąca z funduszy UE lub PO WER.

Stypendium socjalne dodatek 200 euro/miesiąc – dla zakwalifikowanych studentów UŁ na wyjazd na studia w roku 2016/17, którzy otrzymują styp. socjalne z UŁ w sem. letnim 2015/16 (sem. rekrutacji)

Information in English is available here:

http://bwz.uni.lodz.pl/llp-erasmus-studia/in-english

 

Dodatkowe informacje można uzyskać u dr Grażyny Zygadło (pokój 43, zygadlo@uni.lodz.pl) oraz w ON-BPK, ul. Lindleya 5a (pokój 40), tel. +42 635-42-58.

< wstecz

   

 

 
     

 

 

Copyright 2009 Uniwersytet Łódzki | Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych