Women’s Studies Centre
University of Lodz
90-131 £ód¼, ul. Lindleya 5a
tel. (42) 635 42 58, (42) 635 42 54
gender@uni.lodz.pl

     
 

Activity / Publications

 

   

 

 International
 Projects
 - WS-DEBATE
 - UPGEM
 - GENDERGRADUATES
 - CAHRV
 - NOISE
 - GENDERING
   CYBERSPACE
 
 - ATHENA 3 
 
 Conferences
 - GENDER 2006
 - ACADEMIC &
   CREATIVE
   WRITING
 - WOMEN`S CAREERS IN
   SCIENCE

 Publications

 

» Gender and Diversity: Representing Difference, D. Golańska, A. Róæalska. (eds.), £ód¼: University of £ód¼ Publishing House, 2011.

» The Limits of Gendered Citizenship, E.H. Oleksy, J. Hearn., D. Golańska. (eds.), New York and London: Routledge 2011.

» Intimate Citizenships: Gender, Sexualities, Politics. E. H. Oleksy (ed.), Routledge: New York, London 2009.

» Toæsamo¶ę i obywatelstwo w spo³eczeństwie wielokulturowym, E. H. Oleksy (ed.), PWN: Warsaw 2008.

» Gender and Citizenship in a Multicultural Context, E. H. Oleksy, A. Petö, B. Waaldijk (eds.), Frankfurt am Main: Peter Lang, 2008.

» Idealistki, si³aczki, reformatorki: Kobiety w nauce polskiej, E. H. Oleksy (ed.), ON-BPK, £ód¼ 2008.

» Representing Gender in Cultures, E. H. Oleksy, J. Rydzewska (eds.), Frankfurt am Main: Peter Lang, 2004.

» Gender across Cultures: International Studies series. J. Rydzewska, G. Zygad³o (eds.), Vol.7, No. 2/2004, £ód¼, £ód¼ University Press, 2004.

» Gender - Film - Media, E. H. Oleksy, E. Ostrowska (eds.), Kraków: Rabid, 2001.

» Gender in Film and the Media. East-West Dialogues, E. H. Oleksy, E. Ostrowska, M. Stevenson. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2000.

» Mass media w spo³eczeństwie obywatelskim (Mass Media in Civil Society. Equal Rights Policy in Media Reporting), E. H. Oleksy (ed.), £ód¼: £ód¼ University Press, 1999.

» Problematyka kobiet na ¶wiecie (Women’s Studies in the World), E. H. Oleksy (ed.), £ód¼: £ód¼ University Press, 1996.

» Kobieta w æyciu publicznym, gospodarczym i kulturalnym (Women in Public, Economic and Cultural Life), E. H. Oleksy (ed.), £ód¼: £ódzkie Towarzystwo Naukowe, 1994.

» Special Issue of Women’s Studies International Forum, E. H. Oleksy (guest ed.), New York: Pergamon Press, 1994.

< back

   

 

 
     

 

 

Copyright 2009 Uniwersytet £ódzki | Wydzia³ Studiów Miźdzynarodowych i Politologicznych