Ośrodek Naukowo-Badawczy Problematyki Kobiet
Uniwersytet Łódzki
90-131 Łódź, ul. Lindleya 5a
tel. (42) 635 42 58, (42) 635 42 54
gender@uni.lodz.pl

     
 

Działalność / CAHRV

 

   

 

 Projekty
 międzynarodowe
 - WS-DEBATE
 - UPGEM
 - GENDERGRADUATES
 - CAHRV
 - NOISE
 
 Konferencje
 - GENDER 2006
 - ACADEMIC &
   C
REATIVE
   WRITING
 - KARIERY KOBIET W
   NAUCE

 Publikacje

 

Projekt Działania Koordynujące Dotyczące Łamania Praw Człowieka (CAHRV) dotyczy problematyki łamania praw człowieka w kontekście relacji interpersonalnych. CAHRV jest programem o szerokim zakresie działania, bazującym na współpracy instytucji badawczych, sieci tworzenia polityki oraz indywidualnych badaczy. Jest on finansowany ze środków 6 Programu Ramowego Komisji Europejskiej. Główne cele projektu to: integracja prowadzonych równolegle projektów badawczych na temat przemocy, ujednolicenie teoretycznych i empirycznych podstaw tworzenia polityki, stworzenie możliwości dla prowadzenia nowych interdyscyplinarnych i ponadnarodowych programów badawczych, wspieranie praktyków, twórców polityki oraz badaczy poprzez rozpowszechnianie specjalistycznej wiedzy. Szczególnym przedmiotem zainteresowania CAHRV jest przemoc interpersonalna we wszystkich jej formach. Ujmowane są one zarówno konceptualnie, jak i strategicznie w formie dyskursu praw człowieka, przy założeniu, ze projekt umożliwi zintegrowanie odpowiednich wątków badawczych. Taka integracja wymaga wspólnego wysiłku przedstawicieli wielu dyscyplin, z rozmaitych państw. W związku ze wzrastającym politycznym i ekonomicznym zintegrowaniem Europy rośnie tez zapotrzebowanie na dane, które byłyby jednakowo ważne niezależnie od języka i ponad granicami państw. Stad presja na integracje również w dziedzinie europejskich programów badawczych. Mając na uwadze wyzwania tego rodzaju, CAHRV zamierza podkreślić te z europejskich podejść badawczych, które mogą dostarczyć wiedzy dla potrzeb zarówno praktyki, jak i tworzenia polityki na całym kontynencie. Dyskurs na temat przemocy interpersonalnej w kontekście łamania praw człowieka stal sie popularny od czasów konferencji w Pekinie w 1995 roku, gdzie obrońcy praw kobiet zdołali ukazać kwestie licznych form przemocy wobec kobiet jako poważnego naruszenia praw człowieka. Od tej pory podmioty sceny politycznej takie jak ONZ, WHO, Komisja Europejska i Unia Europejska zaczęły wzmagać wysiłki w celu finansowania badan na temat przemocy wobec kobiet oraz poszukiwania rekomendacji odnośnie możliwych strategii interwencyjnych i prewencyjnych, które częstokroć formułowane są w kontekście łamania praw człowieka.


Jednak niezależnie od tego, proces uznawania przemocy wobec nie tylko kobiet, ale również dzieci, mężczyzn i osób starszych, jako łamania praw człowieka, i to łamania ich na wiele rozmaitych sposobów, jest bardzo powolny. Dyskurs odnośnie praw człowieka zdominowany jest tematyka zbrodni wojennych i tortur, jako wykroczeniami zwyczajowo przypisywanymi państwom, i osadzonymi w kontekście publicznym. Natomiast przemoc wobec kobiet i dzieci jest często przypisywana jednostkom w kontekście prywatnym, i wydaje sie potrzebować dodatkowego o niej przypominania, aby udało jej sie pozostać w programie działań (przypomnienia takie jak odnoszenie sie do "praw człowieka kobiet" i "praw dziecka"). Ujecie wymiaru praw człowieka, oraz ich łamania, z perspektywy płci kulturowej jest częstokroć niedostrzegane. Związek pomiędzy prawami człowieka i sprawiedliwością odnośnie obu płci nie jest dobrze opracowany, podobnie jak związki miedzy przemocą, a innymi prawami człowieka, jak prawo do uczestnictwa w życiu publicznym, do godności osobistej a także do opieki społecznej i zdrowotnej.


Podczas gdy ostatnich latach pojawia sie coraz więcej literatury z dziedziny, nie da sie ukryć, ze prace badawcze przebiegają raczej w postaci dość fragmentarycznej i przy nierównomiernym rozłożeniu wysiłków. W celu przetarcia konceptualnych i empirycznych szlaków poprzez szeroki obszar badawczy objęty zainteresowaniem, w CAHRV wyodrębnione są cztery obszary tematyczne: identyfikacja i określanie profilu wiktymizacji, korzenie przemocy interpersonalnej, interwencje odnośnie łamania praw człowieka związanego ze zróżnicowaniem płciowym, oraz czynniki środowiskowe zabezpieczające prawa człowieka.


1. Co-ordination Action on Human Rights Violations CAHRV
2. projekt w ramach 6.Programu Ramowego Komisji Europejskiej
3. koordynowany University of Osnabrück , Niemcy
4. Instytucje partnerskie:
» Ośrodek Naukowo-Badawczy Problematyki Kobiet, Uniwersytet Łódzki
» Austrian Women's Shelter Network, Austria
» Medical University of Vienna, Austria
» Masaryk University, Czechy
» Aalborg University, Dania
» London Metropolitan University, Wielka Brytania
» University of Lancaster, Wielka Brytania
» University of Sunderland, Wielka Brytania
» University of Warwick, Wielka Brytania
» Swedish School of Economics, Finlandia
» Institut National d'Etudes Démographiques, Francja
» Dissens e.V., Niemcy
» University of Bielefeld, Niemcy
» University of Latvia, Łotwa
» University of Groningen, Holandia
» Uniwersytet Warszawski
» The Work Research Institute, Norwegia
» University of Valencia, Hiszpania
» Göteborg University, Szwecja
» Stockholm University, Szwecja
»
Social Insight, Szwajcaria

5. czas trwania: styczeń 2004 – styczeń 2007
6. Głównym celem projektu była integracja wielu projektów badawczych dotyczących przemocy interpersonalnej we wszystkich jej formach. Reprezentantki i reprezentanci wielu dziedzin nauki pracowali nad stworzeniem nowych możliwości prowadzenia badań, wspierania praktyków, naukowców, badaczy oraz twórców polityki poprzez udostępnianie i rozpowszechnianie specjalistycznej wiedzy. Projekt CAHRV miał również służyć rozszerzeniu dyskusji nad problemem przemocy oraz prezentacji kwestii łamania praw człowieka z perspektywy płci kulturowej. Ze względu na szeroki obszar badawczy projekt zakładał podział tematyczny na cztery sekcje: identyfikacja i określanie profilu wiktymizacji, korzenie przemocy interpersonalnej, interwencje odnośnie łamania praw człowieka związanego ze zróżnicowaniem płciowym, oraz czynniki środowiskowe zabezpieczające prawa człowieka.
7. Więcej informacji na stronie projektu:
http://www.cahrv.uni-osnabrueck.de/

< wstecz

   

 

 
     

 

 

Copyright 2009 Uniwersytet Łódzki | Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych